Algemene verkoopvoorwaarden www.doog.be

DOEL :

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van al de producten via onze website www.doog.be, het verkooppunt via internet. Het plaatsen van een bestelling via deze website impliceert dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden. Bij het doorvoeren van een bestelling via de applicatie, treden de verkoopsvoorwaarden in werking.

Bij het vullen van het winkelwagentje, geeft de klant het order door voor de gekozen producten. De aangekochte producten zijn onmiddellijk te betalen met één van de betalingsmogelijkheden die worden voorgesteld via de website. Indien de klant annuleert, zal het order niet doorgevoerd worden.

DE WEBWINKEL : 

Het verkoopkanaal van voeding online voor C PRO FOOD, is werkzaam via de url www.doog.be en is beheerd door de onderneming CERAL S.A gevestigd in de Rue des Hero 38, 4431 Loncin. De vennootschap is onderhevig aan BTW-verplichtingen en is geregistreerd in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE0427.291.334.

In lijn met de wettelijke voorzieningen en goede relatie met professionele en particuliere klanten gebruikt de winkel het volgende bankrekeningnummer:

IBAN : BE27 3631 7099 4973
BIC : BBRU BE BB

Het adres van de winkel is :

Céral : Rue des Héros 38. 4431 Loncin.

De vennootschap kan bereikt worden via één van de volgende media:

  • door het verzenden van een brief naar het correspondentieadres
  • door het contactformulier op de website in te vullen en door te sturen
  • door elektronische briefwisseling via info@doog.be
  • via telefoon op het nummer: +32 4 263 42 37 (5/7), tussen 09u00 en 17u00

BESTELLING MODALITEITEN :

Een aankoopbedrag van minimum 30 EUR (inclusief belastingen) is vereist bij iedere bestelling. Bestelling onder dat bedrag kunnen niet uitgevoerd worden.

Op geen enkele manier kan CERAL S.A. verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die gemaakt worden door de klant bij het plaatsen van de bestelling zoals het verkeerdelijk doorgeven van het leveringsadres, een foutieve bestelhoeveelheid of vergissing in het plaatsen van een order in het algemeen. Eveneens kan CERAL S.A. niet aansprakelijk gesteld worden bij het laattijdig uitvoeren van een bestelling of het niet-op-voorraad-hebben van een bepaald artikel en gelijk welk ander probleem dat leidt tot een ongelijkheid van het invullen van de bestelling.

De klant wordt gevraagd om aandachtig de ingevoerde gegevens na te kijken bij het instellen van het automatische registratiesysteem dat de inhoud en de datum van de bestelling alsook de bestelde hoeveelheden zal documenteren. De bestelling zal niet uitgevoerd worden als de klant het invulformulier niet correct doorstuurt.

Bij ontvangst van het order, bevestigen wij de aanvaarding van het order door middel van een e-mail aan het adres doorgegeven bij de plaatsing van het order. De verkoop zal niet afgerond zijn zonder de bevestiging van het order, die enkel kan plaatsvinden indien de financiële instelling die de betaling beheert akkoord gaat om die betaling uit te voeren. CERAL S.A. behoudt het recht om al de bestellingen van de klant te annuleren zonder dit te moeten verantwoorden, en in het bijzonder in geval bij betalingsproblemen of bij juridische problematieken met betrekking tot een voorgaand order.

Indien het gevraagde product niet langer in stock is, verwittigen wij de klant onmiddellijk en stellen de snelst mogelijke leveringsdatum voor.

De klant krijgt daarbij het recht om zijn aankoop te laten doorgaan of niet.

LEVERINGS MODALITEITEN :

Na de bevestiging van het order en ontvangst van de betaling, trachten wij de bestelde producten binnen de 2-5 dagen te leveren op het leveringsadres doorgegeven door de klant. De leveringstermijn van 2-5 dagen is van toepassing in België - indien u een order plaatst van buitenaf België kan u via email (info@doog.be) extra informatie opvragen over mogelijke leveringstijden tot een plaats in het buitenland.

De belastingen, tolheffingen en andere kosten van levering de bestelde producten zijn uitsluitend voor rekening van de klant die zich ertoe verbindt om dit desgevallende in orde te brengen.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering, de transporteur aangesteld door het bedrijf kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen.

De klant dient zich op het moment van de levering te vergewissen van de goede staat van de producten. In de veronderstelling dat één of meerdere van de bestelde producten beschadigd zijn of niet langer bruikbaar, moet de klant dit onmiddellijk kenbaar maken aan de vervoerder op het moment van de levering en in detail beschrijven wat de aard van het probleem is en deze richten aan CERAL S.A..

RECHT TOT INTREKKING EN RETOURZENDEN :

In lijn met de wet van 6 april 2010, heeft de klant - die consument is in het kader van deze wetgeving, het recht om de verkoper op de hoogte te brengen dat hij/zij afziet van de aankoop; zonder sancties en zonder motivering, binnen de 14 kalenderdagen volgend op de dag van de levering van de bestelde goederen. De consument kan zijn product zo omruilen (omwisselen) of een terugbetaling krijgen.

Met het begrip ‘consument’ bedoelt de wetgever ieder fysiek persoon die een aankoop doet - buiten een professioneel kader - op de markt.

In geval van gebruikmaking van het recht op terugroeping, moet de klant ons op eigen risico en kosten de intacte producten terugsturen, in nieuwstaat en de originele verpakking inclusief mogelijke accessoires (inclusief handleiding) en met al de referenties in verband met het order. Het product en toebehoren mag verzonden worden naar: Rue des Hero 38, 4431 Loncin in België.

CERAL S.A. engageert zich om de consument terug te betalen in de mate dat de consument rechtmatig gebruikt maakt van zijn recht op afzien van de aankoop op basis van de bepalingen die u hieronder kan terugvinden en dit zonder bijkomstige kosten (buiten leveringskosten). In dat geval, vindt de terugbetaling plaats binnen een termijn van 30 dagen vanaf berichtgeving van de consument dat deze afziet van zijn aankoop.

In geval van een fout in de bestelling, worden retourzendingen uitgevoerd op een manier die gepast is: 

- ofwel weigert de klant het pakket en neemt contact op met www.doog.be of belt naar 04/263437 om de uitwisseling te organiseren
- ofwel stuurt de klant het pakket terug op eigen kosten van receptie. De producten moeten in nieuwstaat zijn, in de originele verpakking, met eventuele accessoires inbegrepen (inclusief handleidingen) en met al de referenties van de bestelling. De producten dienen teruggezonden te worden naar Rue des Hero 38, 4431, Loncin in België.
- ofwel kan de consument via mail of telefoon een etiket vragen aan de verkoper om het retour mogelijk te maken op kosten van www.doog.be
- ofwel richt de consument zich tot ons depot en gaat zo verder met de inwisseling van het product.

Andere retourmogelijkheden zijn niet voorhanden.

PRIJS :

De aangegeven prijs bevat geen transportkosten. De transporttarieven zijn raad te plegen onder het tabblad « transportvoorwaarden’ ».

CERAL S.A. behoudt het recht om de prijs en de transportkosten op iedere momenten te wijzigen. De prijs zal worden vastgelegd op basis van de tarieven van het moment van het plaatsen van de order.

BETALING :

De kostprijs van de producten is betaalbaar om het unieke rekeningnummer via een betalingsmiddel aangeboden op de website tijdens het aankoopproces.

De gevalideerde bestelling door de cliënt kan pas worden uitgevoerd ingevallen het betalingscentrum een bevestiging geeft aan CERAL S.A om de betaling uit te valideren. Indien het betalingscentrum zijn akkoord niet geeft, is de betaling onmiddellijk geannuleerd en zal de klant op de hoogte gebracht worden via email.

De informatie met betrekking tot het order maakt het onderwerp uit van een automatische verwerking van betalingsdata via de verantwoordelijke partner Stripe. De automatische verwerking van de data is een maatregel om bancaire fraude tegen te gaan. Stripe en CERAL S.A zijn de ontvangers van de data van het rapport met de order. Het standaard bericht met gegevens bevat al de details en de analyse van de transactie. In geval van de detectie van een frauduleuze bankkaart, een fout bij betaling of een anomalie in het algemeen, zal dit leiden tot het registreren van een onjuiste bestelling in een rapport met het betalings incident.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS :

De gegevens die u invoert bij het plaatsen van een bestelling op deze site kunnen voor onszelf en / of onze partners worden gebruikt of verwerkt in het kader van de uitvoering van uw bestelling. Door deze codering geeft u dus aan dat u instemt met dit consult, gebruik of behandeling.

We verbinden ons ertoe om te voldoen aan de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die in België van kracht is. De verwerking van persoonsgegevens die we verzamelen is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De wetteksten zijn te raadplegen op de website van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (http://www.privacycommission.be).

De verzamelde gegevens over u kunnen ook worden gebruikt voor statistische doeleinden in overeenstemming met het koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992.

Overeenkomstig de wet is de verwerking van persoonsgegevens van klanten het onderwerp geweest van een verklaring aan de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt te allen tijde en kosteloos, op voorwaarde dat uw identiteit wordt bewezen, de gegevens over u of de details van hun bestaan, hun inhoud of hun oorsprong en de doeleinden van hun verwerking verkrijgen. U kunt deze gegevens ook onder dezelfde voorwaarden corrigeren. De wet staat u ten slotte toe om te allen tijde op verzoek en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens waarover wij beschikken en die betrekking op u hebben.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Béatrice Germeau met wie u in het bijzonder contact kunt opnemen op het volgende adres: info@doog.be

VERANTWOORDELIJKHEID :

CERAL S.A kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden ingeval er iets verkeerd gaat dat resulteert in het verkeerd gebruik van de aangeboden producten of een wijziging van de producten aan de hand van de producent of de gebruiker.

De vennootschap kan niet gehouden worden voor kleine fouten of vergissingen die zich voordoen desondanks de voorzorgsmaatregelen die worden genomen bij de uitvoering van uw bestelling.

De foto’s die worden weergegeven op de website zijn informatief en hebben geen contractuele waarde. De klant kan zich niet beroepen op een verschil tussen de geleverde producten en de producten grafisch weergegeven op de website.

Alleen de weergegeven gegevens of de gebruiksaanwijzing en de productfiche in de verpakking zijn geldend. Het zijn deze documenten, en enkel deze documenten, die informatie bevatten (en instructies over het niet-gebruik), die de consument dient na te leven. De klant vergewist zich om kennis te nemen van deze gebruiksinstructies, de productfiche en verbindt zich ertoe het product op de aangegeven manier te gebruiken.

Zonder opzettelijke fout langs de kant van CERAL S.A zal de aansprakelijkheid in iedere mogelijk geval, beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en niet meer.

Van zodra de klant het goed in ontvangst neemt gaan al de risico’s van verlies of beschadiging over op de klant.

De producten volgen de wetgeving en voorschriften van België. In geen enkel geval kan CERAL S.A aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van de reglementaire en juridische bepalingen die van kracht zijn in het land van bestemming, indien dat land niet België is.

INTELLECTUELE EIGENDOM :

De teksten, illustraties, foto’s en productfiches en al de andere illustratieve elementen zijn beschermd door auteursrechten en indien toepasselijk, de intellectuele eigendomsrechten (merken, modellen en tekeningen, …). De inhoud van de website mag niet gewijzigd worden, niet gekopieerd of gereproduceerd in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijke en geschreven toestemming.

CLAUSULE VAN SCHEIDBAARHEID :

De niet-geldigheid of illegaliteit van het geheel of een deel van de clausules voorzien in de algemene voorwaarden of individuele clausules betekent op geen enkele manier dat de daadkracht en geldigheid van de rest van de clausules andere voorwaarden vervalt. De partijen verbinden zich ertoe al de nodige stappen te nemen op toe een valabele, toepasbare en opneembaar akkoord te komen - in lijn met de voorgaande bepalingen.

IN GEVAL VAN EEN JURIDISCH GESCHIL :

In geval van betwistingen, zal de wetgeving van het arrondissement Charleroi (België) aangesproken worden, wat de plaats van levering van de producten ook is, of wat het domicilieadres van de klant ook is.

De Europese Commissie heeft op 9 januari haar nieuw platform ODR (Online Dispute Resolution) openbaar gemaakt. Dit platform is effectief toegankelijk voor de consument sinds 15 februari 2016. Het platform is toegankelijk via de link : http://ec.europa.eu/odr/

Alle rechtsbetrekkingen met de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.